Múzy v škole 2020

recenzovaný časopis založený na dlhoročnej tradícii vedeckej odbornosti pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu (ŠO 1.1.3 - umelecko-výchovné a výchovné predmety) garantovaný KHK PDF UMB

ISSN 1335-1605

Vyšlo nové číslo Múzy v škole 1-2 2019. Nájdete ho v sekcii Teória a prax - Didaktika hudby.


Redakcia

Redakčná rada:

prof. Belo Felix, PhD. – šéfredaktor

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. - ČR, UJEP

doc. dr. hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH - Poľsko, Akademia H AG

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

prof. Mgr. Art. Irena Medňanská, PhD. † 2020
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

 


Recenzná rada:

prof. Dr. Michal Nedělka, Ph.D. - ČR, Karlova univerzita, Praha
prof. zw. Grzegorz Rubin - Poľsko, Univerzia KW
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. - PDF Prešovská univerzita
PhDr. Miroslav Valica, PhD. 
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - CEV a KEV
PaedDr. Ján Husár, PhD. - MPC BB
PaedDr. Jana Hudáková, PhD. - PdF PU

Mgr. Art. Tomáš Boroš., PhD., Art.D. - SR Bratislava

Slávka Kopčáková, doc., PhDr., PhD. - FF PU


Zodpovedný redaktor:

prof. Mgr. B. Felix, PhD.

Organizačný manažér:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Obálku navrhla:

Mgr. Mária Škvareková


Farebné struny Stanislavy Marákovej

 

Farebné struny - metodická príručka


Predplatné novinky...

 

Libor Fridman: Kapitoly didaktiky hudby. Banská Bystrica: Dali, 2020. ISBN 978-80-8141-240-0

Objednať je možné priamo u autora - 13.-

Predplatné časopisu Múzy v škole na rok  je 8 eur.PARTNERIMúzy v škole 2020 číslo 1-2 sa pripravuje

Recenzovaný časopis prinášajúci teoretické (vedecké) články garantované KHK PdF UMB a recenznou radou, praktické ukážky, odborné reflexie, recenzie i dôležité informácie z oblasti edukácie hudby, výtvarnej kultúry, etickej výchovy a estetickej výchovy.

Múzy v škole

Ružová 13

974 11 Banská Bystrica

 

Periodicita vydávania: 2x ročne dvojčíslo (1-2, 3-4).

Ročník: 

Dátum vydania: mesiac a rok:

EV 5372/16

   

UNIKÁTNE KARTY PRE HUSLISTOV, alebo hmaty na husliach hrou

Edukačná kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV je zábavná forma zapamätávania si hmatov na strunách huslí, ktoré sú prepojené s pomenovaním tónov a ich zápisom v notovej osnove. Je to učebná manipulačná pomôcka vo forme kartovej hry.  Hra je vhodná pre huslistov začiatočníkov a samoukov. Dieťa by malo vedieť čítať, čiže odporúčaný vek je 6+, ale vrchná veková hranica nie je limitovaná. Nakoľko je Hra dominantná činnosť dieťaťa do určitého veku života, môžeme ju použiť aj pri začínajúcich huslistoch cielene. Pravda je, že človek v každom veku - dieťa, teenager aj dospelý si príležitostne rád zahrá nejakú spoločenskú hru. Je to spôsob uvoľnenia a odreagovania sa v dnešnom rýchlom svete. Spoločenská kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV je obsahovo zameraná na upevnenie a zlepšenie vedomostí huslistov z hudobnej teórie. Je dobrým prostriedkom na pestovanie vnímania, logického myslenia a úspešného dosiahnutia cieľa. Dôsledkom hrania sa s kvartetom sú upevnené teoretické vedomosti, ktoré vie začínajúci huslista používať v praxi pri hraní na husliach. 

Kvarteto pre huslistov je farebne prepojené s metodickou príručkou Farebné struny (2018).

Hra Kvarteto pre huslistov obsahuje 32 kariet. Hru môže hrať ľubovoľný počet hráčov, najmenej však traja. Cieľom je vytvoriť kvarteto zo 4 kariet, na ktorých je vyznačený rovnaký hmat na každej strune huslí. Hmaty na husliach sú zapísané farebnými číslami.

Každá struna na husliach je vyznačená špecifickou farbou:

  struna E – hnedá farba

  struna A – zelená farba

  struna D – oranžová farba

  struna G – modrá farba

Špecifickú farbu struny vystihuje aj tou istou farbou zvýraznený hmat na strune, farebne zapísaná nota v notovej osnove s jej pomenovaním a obvod karty. 

Karty sa zamiešajú a všetky sa rozdajú  medzi hráčov. Pravidlá hry sú štandardné, ako pri klasickej kartovej hre Kvarteto. Otázka pýtajúceho v tejto unikátnej hre má obsahovať pomenovanie zapísaného hmatu – prstu na strune a pomenovanie farebne zapísanej noty v notovej osnove. V strede každej karty sa nachádzajú tri noty. Každá nota je vyznačená špecifickou farbou struny a obsahuje zapísaný hmat na strune a pomenovanie  noty v notovej osnove, ktorú je potrebné získať. Ak hráč získa štyri karty s rovnakým  hmatom na štyroch strunách huslí, má spárované kvarteto. Vyhráva ten hráč, ktorý má najviac kvartet.

Edukačná kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV 

EAN: 8588003425249

   

Spev, pohyb, hra na hudobných nástrojoch – spájanie činností v hudobnej výchove mladších žiakov na poľských školách

Dr. Anna Pyda-Grajpel, Instytut Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Anotácia:

Systém hudobného vzdelávania v Poľsku. Integrácia hudobných činností mladších žiakov. Príklady na spájanie činností.

Kľúčové slová:

hudobné vzdelávanie, mladší školský vek, hudobné a pohybové činnosti, hry s hudbou, spevom a pohybom

Abstract:

System of music education in Poland. Integration of music activities in primary education.

Keywords:

music education, primary education, music and motion actitities, play with music,
singing, motion

Systém hudobného vzdelávania v Poľsku je založený na oddelení vzdelávania profesionálnych a amatérskych hudobníkov. Profesionálny pilier tvorí hustá sieť štátnych hudobných škôl, pôsobiacich skoro v každom meste. Vzdelávanie v nich prebieha podľa jednotného programu a je zavŕšené príslušnými skúškami a získaním diplomu s uvedením zvoleného študijného odboru. V týchto školách sa vzdelávajú deti od 6 rokov až po maturitu, s rozdelením na základné, nižšie stredné a stredné odborné vzdelávanie. V týchto školách je popoludňajšie vyučovanie, čo núti žiakov navštevovať dve školy (všeobecnovzdelávaciu a hudobnú školu) a spája sa s oveľa vyšším množstvom času, aký musí žiak vynaložiť na vzdelávanie. Vo veľkých mestách fungujú tzv. „všeobecnovzdelávacie hudobné školy“, v ktorých hudobné vzdelávanie je spojené s nadobúdaním všeobecných
vedomostí v menšom rozsahu ako na bežných školách. Tým jednokoľajne usmerňuje absolventov k vykonávaniu v budúcnosti výlučne profesie hudobníka a sťažuje mu tak cestu k iným profesiám.

Amatérsky pilier je určený deťom a mládeži, ktorá neplánuje v budúcnosti vykonávať profesiu hudobníka, hoci prax sa niekedy líši od zámerov. K amatérskemu vzdelávaniu je zaradená činnosť mnohých štátnych domov kultúry, hudobných a tanečných skupín a speváckych zborov pôsobiacich pri školách a kostoloch, a tiež sieť súkromných a občianskych hudobných centier a súkromných škôl spoločenského tanca a spevu. Túto činnosť vykonávajú profesionálni inštruktori, je však založená na úplnej voľnosti z hľadiska programu a organizácie, závisí na ochote a možnostiach žiakov, rodičov a učiteľov.

Osobitnú úlohu možno pripísať kultúrnej misii, akú plnia všeobecnovzdelávacie školy a hudobnej výchove, ktorá funguje v rámci ich pôsobenia. Úlohou tohto vyučovacieho predmetu je oboznámiť všetkých poľských žiakov s hudbou ako druhom umenia, prebudiť ich záujem, vyhľadávať hudobne nadané deti, vybaviť ich minimom poznatkov a zručností z oblasti národnej kultúry a prezentovať im prehľad výdobytkov svetovej hudby. Tento vyučovací predmet zvyčajne vyučujú odborníci v odbore hudobná výchova, na základe programového minima určeného ministerstvom a schválených učebníc (niekoľkých na výber). Spôsob vyučovania na hodinách sa líši v závislosti od veku žiakov a zodpovedá ďalším vzdelávacím etapám: základná škola zahŕňa integrované vyučovanie (1. etapa) a ročníky 4. – 6. (2. etapa), po nej nasleduje nižšia stredná odborná škola (3. etapa) a stredná odborná škola alebo gymnázium (4. etapa), v ktorom je hudba nahradená „náukou o kultúre“.

V posledných rokoch došlo k redukcii vyučovacích hodín hudobnej výchovy a k iným javom, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú úroveň predmetu a postavenie učiteľov – hudobníkov na škole.

Múzy v škole 2014/1-2