Múzy v škole 2020

recenzovaný časopis založený na dlhoročnej tradícii vedeckej odbornosti pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu (ŠO 1.1.3 - umelecko-výchovné a výchovné predmety) garantovaný KHK PDF UMB

ISSN 1335-1605

Vyšlo nové číslo Múzy v škole 1-2 2019. Nájdete ho v sekcii Teória a prax - Didaktika hudby.


Redakcia

Redakčná rada:

prof. Belo Felix, PhD. – šéfredaktor

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. - ČR, UJEP

doc. dr. hab. Maciej Kołodziejski, prof. AH - Poľsko, Akademia H AG

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

prof. Mgr. Art. Irena Medňanská, PhD. † 2020
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

 


Recenzná rada:

prof. Dr. Michal Nedělka, Ph.D. - ČR, Karlova univerzita, Praha
prof. zw. Grzegorz Rubin - Poľsko, Univerzia KW
doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD. - PDF Prešovská univerzita
PhDr. Miroslav Valica, PhD. 
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - CEV a KEV
PaedDr. Ján Husár, PhD. - MPC BB
PaedDr. Jana Hudáková, PhD. - PdF PU

Mgr. Art. Tomáš Boroš., PhD., Art.D. - SR Bratislava

Slávka Kopčáková, doc., PhDr., PhD. - FF PU


Zodpovedný redaktor:

prof. Mgr. B. Felix, PhD.

Organizačný manažér:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Obálku navrhla:

Mgr. Mária Škvareková


Farebné struny Stanislavy Marákovej

 

Farebné struny - metodická príručka


Predplatné novinky...

 

Libor Fridman: Kapitoly didaktiky hudby. Banská Bystrica: Dali, 2020. ISBN 978-80-8141-240-0

Cena 20.-

Predplatné časopisu Múzy v škole na rok  je 8 eur.PARTNERIMúzy v škole 2021 číslo 1-2 sa pripravuje

Recenzovaný časopis prinášajúci teoretické (vedecké) články garantované KHK PdF UMB a recenznou radou, praktické ukážky, odborné reflexie, recenzie i dôležité informácie z oblasti edukácie hudby, výtvarnej kultúry, etickej výchovy a estetickej výchovy.

Múzy v škole

Ružová 13

974 11 Banská Bystrica

 

Periodicita vydávania: 2x ročne dvojčíslo (1-2, 3-4).

Ročník: 

Dátum vydania: mesiac a rok:

EV 5372/16

   

Za profesorkou Irenou Medňanskou

 

            „Už v našej hore rúbu...“ zvykne sa hovoriť na Honte, keď niekto z komunity alebo vekovej skupiny opustí tento pozemský svet. Niekedy ide o vykúpenie z bolesti, trápenia, inokedy o tragickú udalosť. Najviac nás však smrť zasiahne, keď príde nečakane a vezme si človeka, ktorý je plný energie, plánov do budúcnosti, u ktorého akoby roky ani nepribúdali. Tak nás na konci uplynulého roku omráčila správa, že  tento svet navždy opustila prof. Irena Medňanská. Nechceli sme tej správe uveriť: veď sme v ňou nedávno boli na konferencii Cantus choralis v Banskej Bystrici, na finále Supertriedy, na Vyšegrádskej konferencii v Prahe... Spolu sme sedeli na obhajobách dizertačných prác, či len tak debatovali o tom, kam smeruje hudobná výchova u nás a kam vo svete. Práve v oblasti porovnávacej hudobnej pedagogiky sa uplatnila jej mimoriadna prednosť – perfektná znalosť nemeckého jazyka (rovnako ako poľského), čo ju priam predurčovalo na jej aktivity v medzinárodných organizáciách. Aj vďaka jej kontaktom sme sa mohli zoznámiť s poprednými predstaviteľmi integratívnej hudobnej pedagogiky a polyestetickej výchovy z inštitútu Mozarteum v Salzburgu (W. Roscher, W. Mastnak), aj vďaka Irenke (ak ju môžeme nazvať takto familiárne) sa nám do rúk dostala Mastnakova kniha Zmysly- umenia – život...

            Hádam najväčší pamätník si vybudovala organizovaním doktorandských konferencií krajín Vyšegrádskej štvorky, spolu s doc. Katedry Hv PdF Univerzity Karlovy v Prahe Milošom Kodejškom. Vytvorili pre mladých, perspektívnych hudobných vedcov, pedagógov i interpretov platformu, z ktorej sa mohli odraziť do neskoršej serióznej vedeckej práce.

            Aj keď prof. Medňanská so svojím manželom doc. Karolom Medňanským, zanieteným znalcom a interpretom starej hudby, šírili okolo seba atmosféru pohody a porozumenia, vedela byť aj bojovníčkou, obhajujúcou tvrdo názory, o ktorých pravdivosti bola presvedčená. Tak to bolo pri našich protestoch proti zrušeniu hudobnej výchovy vo 8. a  9. ročníku, pri vytváraní polyestetického predmetu Umelecká výchova, pri obhajobe projektu Supertrieda i pri demaskovaní mega podvodu, aký predstavoval projekt Viva Zbor!

            „Každý je nahraditeľný!“ presviedča nás všeobecne akceptovaný názor. Ak to aj niekedy platí, tak rozhodne nie o prof. Medňanskej. Naopak, ostáva po nej v komunite hudobných pedagógov nielen na Slovensku, ale aj v širšom minimálne stredoeurópskom priestore prázdne miesto. Ľudsky i odborne.

Irenka, budeš nám chýbať!

 

                                                                       Členovia Katedry hudobnej kultúry PF UMB

                                                             

   

UNIKÁTNE KARTY PRE HUSLISTOV, alebo hmaty na husliach hrou

Edukačná kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV je zábavná forma zapamätávania si hmatov na strunách huslí, ktoré sú prepojené s pomenovaním tónov a ich zápisom v notovej osnove. Je to učebná manipulačná pomôcka vo forme kartovej hry.  Hra je vhodná pre huslistov začiatočníkov a samoukov. Dieťa by malo vedieť čítať, čiže odporúčaný vek je 6+, ale vrchná veková hranica nie je limitovaná. Nakoľko je Hra dominantná činnosť dieťaťa do určitého veku života, môžeme ju použiť aj pri začínajúcich huslistoch cielene. Pravda je, že človek v každom veku - dieťa, teenager aj dospelý si príležitostne rád zahrá nejakú spoločenskú hru. Je to spôsob uvoľnenia a odreagovania sa v dnešnom rýchlom svete. Spoločenská kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV je obsahovo zameraná na upevnenie a zlepšenie vedomostí huslistov z hudobnej teórie. Je dobrým prostriedkom na pestovanie vnímania, logického myslenia a úspešného dosiahnutia cieľa. Dôsledkom hrania sa s kvartetom sú upevnené teoretické vedomosti, ktoré vie začínajúci huslista používať v praxi pri hraní na husliach. 

Kvarteto pre huslistov je farebne prepojené s metodickou príručkou Farebné struny (2018).

Hra Kvarteto pre huslistov obsahuje 32 kariet. Hru môže hrať ľubovoľný počet hráčov, najmenej však traja. Cieľom je vytvoriť kvarteto zo 4 kariet, na ktorých je vyznačený rovnaký hmat na každej strune huslí. Hmaty na husliach sú zapísané farebnými číslami.

Každá struna na husliach je vyznačená špecifickou farbou:

  struna E – hnedá farba

  struna A – zelená farba

  struna D – oranžová farba

  struna G – modrá farba

Špecifickú farbu struny vystihuje aj tou istou farbou zvýraznený hmat na strune, farebne zapísaná nota v notovej osnove s jej pomenovaním a obvod karty. 

Karty sa zamiešajú a všetky sa rozdajú  medzi hráčov. Pravidlá hry sú štandardné, ako pri klasickej kartovej hre Kvarteto. Otázka pýtajúceho v tejto unikátnej hre má obsahovať pomenovanie zapísaného hmatu – prstu na strune a pomenovanie farebne zapísanej noty v notovej osnove. V strede každej karty sa nachádzajú tri noty. Každá nota je vyznačená špecifickou farbou struny a obsahuje zapísaný hmat na strune a pomenovanie  noty v notovej osnove, ktorú je potrebné získať. Ak hráč získa štyri karty s rovnakým  hmatom na štyroch strunách huslí, má spárované kvarteto. Vyhráva ten hráč, ktorý má najviac kvartet.

Edukačná kartová hra KVARTETO PRE HUSLISTOV 

EAN: 8588003425249

   

Spev, pohyb, hra na hudobných nástrojoch – spájanie činností v hudobnej výchove mladších žiakov na poľských školách

Dr. Anna Pyda-Grajpel, Instytut Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Anotácia:

Systém hudobného vzdelávania v Poľsku. Integrácia hudobných činností mladších žiakov. Príklady na spájanie činností.

Kľúčové slová:

hudobné vzdelávanie, mladší školský vek, hudobné a pohybové činnosti, hry s hudbou, spevom a pohybom

Abstract:

System of music education in Poland. Integration of music activities in primary education.

Keywords:

music education, primary education, music and motion actitities, play with music,
singing, motion

Systém hudobného vzdelávania v Poľsku je založený na oddelení vzdelávania profesionálnych a amatérskych hudobníkov. Profesionálny pilier tvorí hustá sieť štátnych hudobných škôl, pôsobiacich skoro v každom meste. Vzdelávanie v nich prebieha podľa jednotného programu a je zavŕšené príslušnými skúškami a získaním diplomu s uvedením zvoleného študijného odboru. V týchto školách sa vzdelávajú deti od 6 rokov až po maturitu, s rozdelením na základné, nižšie stredné a stredné odborné vzdelávanie. V týchto školách je popoludňajšie vyučovanie, čo núti žiakov navštevovať dve školy (všeobecnovzdelávaciu a hudobnú školu) a spája sa s oveľa vyšším množstvom času, aký musí žiak vynaložiť na vzdelávanie. Vo veľkých mestách fungujú tzv. „všeobecnovzdelávacie hudobné školy“, v ktorých hudobné vzdelávanie je spojené s nadobúdaním všeobecných
vedomostí v menšom rozsahu ako na bežných školách. Tým jednokoľajne usmerňuje absolventov k vykonávaniu v budúcnosti výlučne profesie hudobníka a sťažuje mu tak cestu k iným profesiám.

Amatérsky pilier je určený deťom a mládeži, ktorá neplánuje v budúcnosti vykonávať profesiu hudobníka, hoci prax sa niekedy líši od zámerov. K amatérskemu vzdelávaniu je zaradená činnosť mnohých štátnych domov kultúry, hudobných a tanečných skupín a speváckych zborov pôsobiacich pri školách a kostoloch, a tiež sieť súkromných a občianskych hudobných centier a súkromných škôl spoločenského tanca a spevu. Túto činnosť vykonávajú profesionálni inštruktori, je však založená na úplnej voľnosti z hľadiska programu a organizácie, závisí na ochote a možnostiach žiakov, rodičov a učiteľov.

Osobitnú úlohu možno pripísať kultúrnej misii, akú plnia všeobecnovzdelávacie školy a hudobnej výchove, ktorá funguje v rámci ich pôsobenia. Úlohou tohto vyučovacieho predmetu je oboznámiť všetkých poľských žiakov s hudbou ako druhom umenia, prebudiť ich záujem, vyhľadávať hudobne nadané deti, vybaviť ich minimom poznatkov a zručností z oblasti národnej kultúry a prezentovať im prehľad výdobytkov svetovej hudby. Tento vyučovací predmet zvyčajne vyučujú odborníci v odbore hudobná výchova, na základe programového minima určeného ministerstvom a schválených učebníc (niekoľkých na výber). Spôsob vyučovania na hodinách sa líši v závislosti od veku žiakov a zodpovedá ďalším vzdelávacím etapám: základná škola zahŕňa integrované vyučovanie (1. etapa) a ročníky 4. – 6. (2. etapa), po nej nasleduje nižšia stredná odborná škola (3. etapa) a stredná odborná škola alebo gymnázium (4. etapa), v ktorom je hudba nahradená „náukou o kultúre“.

V posledných rokoch došlo k redukcii vyučovacích hodín hudobnej výchovy a k iným javom, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú úroveň predmetu a postavenie učiteľov – hudobníkov na škole.

Múzy v škole 2014/1-2